Zadzwoń do nas: 17 250 26 60
Email: wyślij

Ubezpieczenia dla Firm

Jesteś tutaj:
Nie wystarczy sugerować się ceną przy ubezpieczaniu własnej firmy. Duże znaczenie ma zakres ubezpieczenia i wypłacalność Towarzystwa. Dokładamy wszelkich starań aby dobrać dla Twojej firmy rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb.
 
W zakres takiego ubezpieczenia mogą wchodzić:

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być określone w Umowie oraz stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego: budynki, budowle, lokale; nakłady inwestycyjne; mienie ruchome, w tym wartości pieniężne: środki obrotowe oraz mienie osób trzecich.

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować zdarzenia powstałe na skutek

 • deszczu nawalnego,
 • dymu i sadzy,
 • fali uderzeniowej,
 • gradu,
 • huraganu,
 • lawiny,
 • osunięcia się ziemi,
 • pożaru,
 • przepięcia,
 • przewrócenia się drzew lub zawalenia budynków i budowli,
 • trzęsienia ziemi,
 • uderzenia pioruna,
 • uderzenia pojazdu,
 • upadku statku powietrznego,
 • wybuchu,
 • zalania,
 • zalegania śniegu lub lodu,
 • zapadania się ziemi,
 • działania prądu elektrycznego.

Zakres ochrony można rozszerzyć o:

 • automatyczne pokrycie,
 • ubezpieczenie mienia poza miejscem ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie na wypadek zepsucia środków obrotowych,
 • ubezpieczenie mienia od wandalizmu,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • nieosiągnięcia zysku w następstwie szkody.

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być określone w Umowie oraz stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego:

 • nakłady inwestycyjne
 • mienie ruchome w tym wartości pieniężne
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • mienie pracownicze

Sprzęt elektroniczny

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być określone w Umowie oraz stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego:

 • nakłady inwestycyjne
 • mienie ruchome w tym wartości pieniężne
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • mienie pracownicze.

Szkody materialne w sprzęcie elektronicznym

Przedmiotem ubezpieczenia jest stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat licząc od daty jego wytworzenia, wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, wymieniony w załączonym do Umowy wykazie.

Ubezpieczenie zewnętrznych nośników danych oraz danych

Pod warunkiem jednoczesnego posiadania zawartego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, można objąć ochroną ubezpieczeniową dane, a także zewnętrzne nośniki danych przewidziane do wymiany przez Ubezpieczonego, na których ubezpieczone dane są zapisane.

Dane oraz zewnętrzne nośniki danych są objęte ochroną ubezpieczeniową, jeżeli:

 • znajdują się w miejscu ubezpieczenia określonym w Umowie, albo
 • znajdują się w miejscu ich archiwizacji poza miejscem ubezpieczenia, albo
 • są transportowane pomiędzy miejscem ubezpieczenia a miejscem ich archiwizacji

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z:

 • w wariancie podstawowym – posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w Umowie oraz w zakresie określonym w Umowie, za wyjątkiem szkód powstałych w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt),
 • w wariancie rozszerzonym – posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w Umowie oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt).

Możliwe są:

 • Włączenie odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze (OC najemcy nieruchomości).
 • Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej podobnej umowy (OC najemcy mienia ruchomego)
 • Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (OC pracodawcy)
 • Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego (OC za mienie powierzone w celu obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu)
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym, w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych (OC za maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne niepodlegające obowiązkowi rejestracji)
 • Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (OC za przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń)
 • Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawcę Ubezpieczonego (OC za działania podwykonawcy)
 • Ograniczenie zakresu ubezpieczenia do odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia.

Mienie w transporcie krajowym (cargo)

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, przewożone transportem drogowym wykonywanym na ryzyko Ubezpieczonego transportem własnym lub transportem zawodowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe w mieniu podczas jego transportu
bezpośrednio wskutek następujących ryzyk:
 • wypadku środka transportu,
 • rabunku,
 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,33
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • trzęsienia ziemi,
 • upadku na środek transportu przedmiotu innego niż transportowany. 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.

Assistance

Ubezpieczający można zawrzeć Umowę w zakresie ubezpieczenia assistance w wariancie podstawowym lub rozszerzonym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance w zakresie:

 • pomocy technicznej w firmie (pomoc techniczna),
 • pomocy medycznej (pomoc medyczna),
 • pomocy informacyjno-organizacyjnej (pomoc informacyjna).

Zapraszamy do biura, aby razem z doradcą przygotować indywidualną ofertę.

Wyszukiwarka

Google Plus

Newsletter

Zostaw swój adres email, aby otrzymywać przydatne informacje ze świata finansów.

Twój adres email jest w 100% bezpieczny!

© 2021 INSIGNIO.PL. Powered by VirgoCMS. Developed by MINISOFT Interactive